Regulamin szkoły Poruszenie Joga

1. Zasady ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) stanowi regulamin w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki osób ("Uczniów") korzystających z zajęć organizowanych przez Szkołę Jogi Poruszenie Joga.

2. Szkoła jogi Poruszenie Joga prowadzona jest przez Poruszenie Joga Anastazja Korczak z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Norwida 22/4, 50-071 posługującą się numerem NIP: 8992424829.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22.10.2018 r. i obowiązuje wszystkich Uczniów Poruszenia Joga.

4. Poruszenie Joga ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany warunków lub zakresu świadczonych usług. Poruszenie Joga poinformuje Uczniów o każdej zmianie Regulaminu poprzez udostępnienie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.poruszenie.pl lub stronie na facebooku www.facebook.pl/poruszeniejoga/

5. Poruszenie Joga organizuje zajęcia indywidualne i grupowe jogi dla klientów indywidualnych i firm.

6. Warunkiem udziału w zajęciach jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu.

7. Jeśli Uczeń ma wątpliwości co do wykonywania ćwiczeń fizycznych powinien zasięgnąć opinii lekarza. Nauczyciele Poruszenie Joga nie posiadają wykształcenia medycznego.

8. Każdy Uczeń w przypadku problemów zdrowotnych, kontuzji lub urazu, a nawet złego samopoczucia, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie nauczyciela przed zajęciami lub w trakcie ich trwania.

9. Z sali do jogi, lin i pomocy, Uczeń powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez nauczyciela Poruszenia Joga. Uczeń korzysta z sali i pomocy do jogi na własną odpowiedzialność.

10. Poruszenie Joga zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Ucznia, w przypadku przekonania, że zagraża on bezpieczeństwu innych Uczniów oraz w przypadku zakłócania porządku w Poruszeniu Joga. Za wszelkie szkody powstałe z winy Ucznia na terenie szkoły Poruszenia Joga odpowiada Uczeń.

2. Zajęcia

1. Szkoła Poruszenie Joga działa zgodnie z grafikiem umieszczonym na stronie www oraz na facebooku www.facebook.pl/poruszeniejoga/.

2. Poruszenie Joga zastrzega sobie możliwość zamknięcia szkoły m.in. na czas Świąt, wakacji oraz ewentualnych remontów. W przypadkach, gdy zamknięcie szkoły Poruszenia Joga jest planowane, Uczniowie zostaną o tym poinformowani przez umieszczenie stosownej informacji w ogólnodostępnym miejscu w szkole oraz na stronie internetowej www.poruszenie.pl lub na www.facebook.pl/poruszeniejoga/

3. Poruszenie Joga ma prawo odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub organizować zastępstwa za nieobecnych nauczycieli o czym poinformuje Uczniów na stronie internetowej www.poruszenie.pl lub stronie na facebooku www.facebook.pl/poruszeniejoga/

4. Około 1,5 godziny przed zajęciami Uczeń nie powinien spożywać posiłków.

5. Na zajęcia nie wolno się spóźniać. Nauczyciel ma prawo odmówić udziału w zajęciach Uczniowi, która się spóźni.

6. Wchodząc na zajęcia, Uczeń jest zobowiązany do wyciszenia dźwięku w telefonie.

7. Bez zgody nauczyciela nie wolno używać pomocy znajdujących się na sali. Zakaz dotyczy zarówno zajęć jak i czasu pomiędzy zajęciami. Sprzęt musi być wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Wszelkie usterki i uszkodzenia sprzętu powinny być zgłoszone nauczycielowi Poruszenie Joga.

8. Uczeń zobowiązany jest do starannego odłożenia pomocy na swoje miejsce i pozostawienia po sobie porządku po zajęciach.

9. Nie wolno robić zdjęć Uczniom i nauczycielom bez ich zgody. Poruszenie Joga zastrzega sobie prawo do robienia zdjęć i wykorzystywania ich do celów marketingowych. Jednocześnie w każdym momencie Uczeń ma prawo poinformować Poruszenie Joga, że nie wyraża zgody na upublicznianie swojego wizerunku.

10. W zajęciach nie mogą brać udziału osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Panie w ciąży powinny posiadać pisemne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań dla praktykowania jogi. Kontuzje, urazy oraz wszelkie dolegliwości zdrowotne (w tym menstruację) powinno zgłosić się nauczycielowi przed zajęciami.

Pojawiające się problemy podczas zajęć, takie jak np. ból, nadmierne napięcie, brak oddechu, należy natychmiast skonsultować z nauczycielem.

3. Szatnia oraz rzeczy przyniesione

1. Poruszenie Joga nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. Cenne przedmioty prosimy zabrać ze sobą na salę do jogi.

2. Zabrania się wnoszenia do Poruszenia Joga przedmiotów stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa życia lub zdrowia osób przebywających w Poruszenie Joga. Zabrania się również wnoszenia przedmiotów, które utrudniają korzystanie ze wspólnej przestrzeni, co dotyczy także rowerów.

4. Karnety

1. Korzystanie z usług Poruszenie Joga odbywa się na podstawie karnetów, lub biletów jednorazowego wejścia.

2. Karnety imienne są ważne do 30 dni od dnia udziału w pierwszych zajęciach. Przeterminowane wejścia karnetowe przepadają.

3. Karnet open umożliwia Uczniowi udział we wszystkich zajęciach jogi w okresie 30 dni od udziału w pierwszych zajęciach. Nie ma możliwości wydłużenia czasu jego obowiązywania w przypadku choroby lub zdarzeń losowych.

4. Wszystkie karnety są automatycznie przedłużane w przypadku gdy szkoła Poruszenie Joga będzie zamknięta z powodów innych niż święta (np. remont, prace konserwatorskie, wakacje) o taką ilość dni na jaką zamknięty był lokal.

6. Wysokość opłat wynika z cennika. Aktualny cennik zamieszczony jest na stronie www.poruszeniejoga.pl, na facebooku oraz w systemie Fitssey. Poruszenie Joga zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku, bez podania przyczyny o czym również poinformuje Uczniów na stronie internetowej lub na facebooku.

5. Reklamacje

1. Uczeń może składać reklamacje dotyczące usług oferowanych przez Poruszenie Joga za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres joga@poruszenie.pl. Będą one rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych.

Bądź na bieżąco ze wszystkim, co oferujemy, w tym zajęcia, warsztaty, wyjazdy, kursy i inne dobro. Zapisz się do naszego newslettera! :)

Bądź na bieżąco ze wszystkim, co oferujemy, w tym zajęcia, warsztaty, wyjazdy, kursy i inne dobro. Zapisz się do naszego newslettera! :)

Bądź na bieżąco ze wszystkim, co oferujemy, w tym zajęcia, warsztaty, wyjazdy, kursy i inne dobro. Zapisz się do naszego newslettera! :)